Net Design Shop : Ready Shopping site
 

1. ชำระค่าบริการ

โอนเข้าบัญชีธนาคาร
บัญชีของธนาคารที่สามารถชำระเงิน
ชื่อบัญชี อ.
ท่าน สามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารใกล้บ้านท่านตลอด 24 ชั่วโมงและที่เคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงเทพ, กสิกรไทย ได้อย่างง่ายดาย ทั่วประเทศ ณ. สาขาใกล้บ้านท่าน

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีประเภท
     
  
 
 
 
  
 
 
 

*** กรุณาเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐาน
จากนั้นให้ Fax หลักฐานการโอนเงินมาที่ 02 9916171 หรือ Scan ส่งอีเมลมาที่ info@suanchatuchak.com โดยให้ระบุ ชื่อผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์


2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมหลักฐานการโอนเงิน

                2.1 ส่งหลักฐานการโอนเงิน
- หลักฐานการโอนเงิน
- ส่ง Fax มาที่ FAX 02 9916171 หรือทางอีเมล์ info@suanchatuchak.com
2.2 หลังจากการตรวจสอบแล้ว
รอการตรวจสอบจากทางเว็บ และจะส่งสินค้าให้ภายใน 1 สัปดาห์